Vị trí Tiến Sỹ ngành Hệ thống thông tin

Vị trí Tiến Sỹ ngành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tại Karlsruhe Institute of Technology, 2012, Đức

Xem thêm tại Scholarship Planet: http://bit.ly/GXIq7B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s