Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ cho ngành

Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ cho ngành Thông Tin Đa Dạng Sinh Học (Biodiversity Informatics)

Xem thêm tại Scholarship Planet: http://bit.ly/AE1SEG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s